Biuletyn Informacyjny Nr 1

Uprzejmie informujemy o powstaniu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej (PTIB), które zostało zarejestrowane w dniu 8 paĽdziernika 1998 roku w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie.

Inicjatywę powołania Towarzystwa podjęła grupa 28 wybitnych przedstawicieli Środowiska inżynierii biomedycznej w Polsce na swym zebraniu w dniu 1.07.1998 r. Dalsze działania w imieniu grupy inicjatywnej prowadził wybrany podczas zebrania Komitet Założycielski w składzie:

 • Prezes: Prof. Maciej Nałęcz
 • Wiceprezes: Prof. Romuald Będziński
 • Wiceprezes: Prof. Ryszard Tadeusiewicz
 • Skarbnik: Prof. Władysław Torbicz
 • Sekretarz: Dr Andrzej Chwojnowski

doprowadzając ostatecznie do formalnej rejestracji PTIB.

W dniu 26 listopada br. odbyło się pierwsze Walne Zebranie PTIB, na którym dokonano wyboru władz Towarzystwa na pierwszą trzyletnią kadencję, w następującym składzie:

Zarząd PTIB

 • Prezes: Prof. dr Roman Maniewski IBIB PAN, Warszawa
 • Wiceprezes: Prof. dr Walerian Staszkiewicz Klin. Chir. Naczyniowej CMKP, Warszawa
 • Sekretarz: Dr Andrzej Chwojnowski IBIB PAN, Warszawa
 • Skarbnik: Dr Adam Gacek Inst. Techniki i Aparatury Med., Zabrze
 • Wiceskarbnik: Dr Adam Liebert IBIB PAN, Warszawa
 • Czł. Zarządu: Prof. dr Antoni Nowakowski Politechnika Gdańska
 • Czł. Zarządu: Doc. dr Halina Podbielska Politechnika Wrocławska

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Prof. dr Władysław Torbicz IBIB PAN, Warszawa
 • Członek: Prof. dr Andrzej Kobus Inst. Technologii Elektronowej, Warszawa
 • Członek: Prof. dr Tadeusz Pałko Wydz. Mechatroniki, PW, Warszawa

W trakcie zebrania przedyskutowano cele i kierunki działania PTIB. Ustalono również, że składka członkowska wyniesie 20 zł rocznie. Nowo wybrany Zarząd zobowiązany został w pierwszej kolejności do upowszechniania informacji o działalności Towarzystwa. Podjęte zostały starania o uruchomienie własnego serwera internetowego, który zostanie udostępniony pod adresem ptib.ibib.waw.pl w styczniu 1999 roku.

Celem i głównym zadaniem Towarzystwa jest rozwijanie wiedzy z zakresu inżynierii biomedycznej i wspieranie rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Cel ten PTIB realizować będzie poprzez:

 • prowadzenie samodzielne lub przy współpracy z innymi instytucjami, badań i studiów w zakresie inżynierii biomedycznej,
 • inicjowanie i promowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami nauk technicznych, medycznych i przemysłem,
 • urządzanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, zjazdów naukowych i dydaktycznych, szkół letnich i innych form szkolenia dla lekarzy, biologów i inżynierów,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi,
 • wspieranie uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych konferencjach,
 • inspirowanie i wspieranie publikacji naukowych i działalności wydawniczej,
 • szeroko pojętą działalność informacyjną m.in. utrzymywanie serwera internetowego o tematyce inżynierii biomedycznej zawierającego materiały informacyjne i edukacyjne, problemowe listy dyskusyjne, itp.,
 • propagowanie członkostwa i działalnoœci w PTIB.

Zarząd PTIB bardzo serdecznie zaprasza wszystkich Państwa pracujących w dziedzinie inżynierii biomedycznej i dziedzinach pokrewnych do członkostwa i aktywnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa. Ustalono, że składka członkowska wyniesie 20zł rocznie, co jest kwotą bardzo niską biorąc pod uwagę planowane korzyści wynikające z członkostwa, jak np. obniżone opłaty za udział w konferencjach i seminariach oraz ulgowa opłata za prenumeratę kwartalnika PTIB.

W dniu 21.01.1999 r. odbyło się posiedzenie Zarządu PTIB, na którym podjęto uchwałę o przyjęciu 31 nowych członków Towarzystwa, co zwiększyło aktualną liczbę członków do 103 osób. Dalsze zgłoszenia (deklaracje członkowskie) napływają na bieżąco i następne zebranie Zarządu dokona z pewnością aktu przyjęcia następnej grupy kandydatów. Potwierdza to fakt zainteresowania działalnością naszego Towarzystwa i zwiększa jego znaczenie w Polsce.

W trakcie zebrania przedyskutowano wydawanie biuletynu informacyjnego PITB. Pani Doc. Halina Podbielska jako redaktor naczelny zaproponowała miejsce w swoim kwartalniku (Medycyna, Lasery, Komputery) na publikacje dotyczące działalności Towarzystwa. Ostatecznie po dyskusji nad tą bardzo ważną propozycją podjęto uchwałę o ustanowieniu tego czasopisma jako oficjalnego organu PTIB. Ustalono, że w tym kwartalniku ukazywać się będzie aktualny Biuletyn Informacyjny PTIB, a członkowie Towarzystwa będą prezentować swe prace na łamach tego wydawnictwa i współpracować w jego redagowaniu. PTIB będzie występować o dotację na wydawanie tego kwartalnika.

W styczniu 1999 roku został uruchomiony serwer internetowy PTIB pod adresem ptib.ibib.waw.pl, który oprócz stałej informacji o organizacji, statucie i władzach PTIB, zawiera także informacje o innych stowarzyszeniach działających w obszarze inżynierii biomedycznej oraz aktualizowaną informację o planowanych konferencjach, zjazdach i seminariach, dotyczących inżynierii biomedycznej.

Pragniemy w szczególności poinformować Państwa o XI Konferencji Naukowej Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, która odbędzie się w Warszawie w dniach 2-4 grudnia 1999r. Już obecnie zachęcamy do aktywnego udziału, gdyż nasze Towarzystwo jest współorganizatorem tej konferencji. W związku z tym przewidziana jest bardzo duża ulga w opłacie konferencyjnej dla członków PITB.