Treść Statutu PTIB (wersja obowiązująca) od 21 września 2017:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTIB z dnia 21.09.2017 w formacie pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków PTIB z dnia 21.09.2017 (Statut - tekst ujednolicony) w formacie pdf

Treść Statutu PTIB (wersja archiwalna) obowiązywała do 21 września 2017:

Pobierz Statut PTIB (wersja archiwalna) w formacie pdf

Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
Z siedzibą w Warszawie, 02-109 Warszawa ul. Księcia Trojdena 4

STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne:

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej w dalszej części Statutu zwane jest PTIB

§ 2

Terenem działalności PTIB jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Zarządu Głównego - miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

PTIB jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązujących ustaw o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

PTIB ma prawo powoływania oddziałów terenowych, podlegających legalizacji przez właściwe terenowe organy administracji państwowej. Oddziały terenowe mogą posiadać osobowość prawną

§ 5

PTIB może przystąpić do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

Zarząd Główny ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem: Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej Zarząd Główny i pieczęci podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej Zarząd Główny oraz adresem i numerem telefonu.

§ 7

PTIB opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II

Cel i środki działania:

§ 8

 1. Celem i zadaniem PTIB jest rozwijanie wiedzy z zakresu inżynierii biomedycznej. PTIB realizuje swój cel przez:
  • prowadzenie, samodzielne lub przy współpracy z innymi instytucjami, badań i studiów.
  • programowanie współpracy pomiędzy nauką i przemysłem,
  • urządzanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, zjazdów naukowych i dydaktycznych, szkół letnich itp.,
  • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi,
  • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach,
  • inicjowanie i wydawanie książek, czasopism i innych publikacji,
  • prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki:

§ 9

Członkowie PTIB dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. honorowych,
 3. wspierających.
 4. zagranicznych

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna pracująca w dziedzinie inżynierii biomedycznej lub pokrewnej, przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków wprowadzających. Od negatywnej decyzji przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie trzech miesięcy.
 2. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Towarzystwa.
 3. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny lub honorowy.

§ 11

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju inżynierii biomedycznej, lub/i wybitnie zasłużona dla PTIB. Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarząd Głównego, Walne Zebranie Członków PTIB większością 2/3 głosów.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością PTIB, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz PTIB i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego. Członek wspierający, będący osoba prawna, działa przez swego przedstawiciela.
 4. Członkiem zagranicznym jest osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego, pracująca w dziedzinie inżynierii biomedycznej lub pokrewnej, przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków wprowadzających. Od negatywnej decyzji przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie trzech miesięcy.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz PTIB,
  2. udziału w zebraniach, odczytach i konferencjach naukowych organizowanych przez PTIB,
  3. udziału w realizacji współpracy PTIB z zagranicznymi instytucjami,
  4. działania w sekcjach PTIB zgodnie z posiadaną specjalnością czy zainteresowaniem,
  5. uczestniczenie we wszystkich formach działalności Towarzystwa.

§ 13

Członek zagraniczny ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 14

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. przyczyniania się do rozwoju PTIB i aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTIB,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków PTIB.

§ 15

Członek zagraniczny zobowiązany jest do przestrzegania praw członka PTIB a w szczególności do:

 1. propagowania celów i działalności PTIB w ośrodkach zagranicznych,
 2. udziału, inicjowania i organizowania szkoleń z dziedziny inżynierii biomedycznej prowadzonych przez PTIB, z udziałem specjalistów zagranicznych,
 3. współdziałania w pozyskiwaniu z ośrodków zagranicznych funduszy na działalność statutową PTIB.

§ 16

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi, przy czym występującego obowiązuje uregulowanie zaległych składek,
 2. skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż jeden rok, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień,
 3. wykluczenie przez Zarząd lub w przypadkach postępowania niezgodnego ze statutem.

Od uchwał w sprawie ustania członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca.

§ 17

Przynależność do PTIB członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu w związku z utratą osobowości prawnej lub zalegania z realizacją przyjętych przez siebie zobowiązań, pomimo dwukrotnych upomnień.

Od uchwał w sprawie ustania członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca.

§ 18

Członkostwo zagraniczne ustaje na takich samych zasadach jak członkostwo zwyczajne, w sposób identyczny jak w § 16.

Rozdział IV

Władze PTIB:

§ 19

 1. Władzami PTIB są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd Główny
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
 3. Uchwały władz PTIB podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem tych sytuacji, w których niniejszy statut postanawia inaczej.
 4. Tryb zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podany jest w § 25.
 5. W wypadku ustąpienia członka władz wybieralnych, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swoich składów do wysokości 50% pochodzących z wyboru.

§ 20

 1. Najwyższą władzą PTIB jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane co trzy lata przez Zarząd Główny w związku z zakończeniem jego kadencji.

§ 21

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTIB,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie lub odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór w głosowaniu tajnym prezesa PTIB oraz członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
 5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i regulaminu wyborów,
 6. zatwierdzanie wytycznych preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych za okres kadencji Zarządu,
 7. zatwierdzanie uchwał Zarządu Głównego o przystąpieniu do innych organizacji,
 8. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń i wykluczeń członków, którzy odwołali się do Walnego Zebrania,
 10. powoływanie specjalnych komisji,
 11. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 12. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
 13. zatwierdzanie uchwał Zarządu Głównego o powołaniu, zawieszeniu lub rozwiązaniu Oddziału PTIB,
 14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się PTIB.

§ 22

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę osób obecnych, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 23

 1. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział:
  1. członkowie zwyczajni,
  2. członkowie honorowi,
  3. członkowie zagraniczni
 2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym biorą udział:
  1. członkowie wspierający,
  2. zaproszeni goście.

§ 24

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny zawiadamia Członków co najmniej na trzy tygodnie przed zebraniem.

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych PTIB.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad problemami dla których zostało zwołane.

§ 26

 1. Walne Zebranie Członków wybiera w tajnym głosowaniu:
  1. Zarząd: prezesa - bezwzględną większością głosów oraz sześciu członków Zarządu Głównego, zwykłą większością głosów.
  2. Trzech członków Komisji Rewizyjnej, zwykłą większością głosów.

§ 27

Najpóźniej w dziesięć dni po Walnym Zebraniu Członków odbywa się zebranie konstytucyjne wybranego Zarządu Głównego, na którym wybierani są: jeden wiceprezes, sekretarz generalny i skarbnik i wiceskarbnik.

W razie ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji, funkcje jego, aż do najbliższego Walnego Zebrania Członków, obejmuje wiceprezes.

§ 28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie PTIB na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością PTIB zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
 4. zatwierdzanie bilansu,
 5. powoływanie i rozwiązywanie sekcji naukowo-technicznych, komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności,
 6. zawieranie umów o współpracy z innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi,
 7. uchwalanie regulaminów działalności Zarządu Głównego, Oddziałów, sekcji oraz innych regulaminów wewnętrznych,
 8. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania lub rozwiązywania Oddziału i występowanie do Walnego Zebrania Członków o zatwierdzanie uchwały,
 10. podejmowanie uchwał o wystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 11. zarządzenie majątkiem i funduszami PTIB,
 12. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego PTIB,
 13. przyjmowanie i skreślanie członków wspierających.

§ 29

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania wybranego z co najmniej dwóch kandydatów w głosowaniu zwykłą większością głosów.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes lub wiceprezes w zasadzie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.

§ 30

W roku, w którym odbywa się Walne Zebranie Członków prezes zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego rozszerzone o przewodniczących Oddziałów. W głosowaniu nad zgłoszonymi wnioskami biorą udział członkowie Zarządu Głównego.

Pozostali uczestnicy mają głos doradczy.

§ 31

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności PTIB pod względem celowości, rzetelności i gospodarności ze szczególnym uwzględnieniem finansowej.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział V

Oddziały PTIB:

§ 33

 1. Oddział PTIB powstaje na podstawie uchwały Zarządu Głównego zatwierdzonej przez Walne Zebranie Członków.
 2. Oddział PTIB może powstać w miejscowości, w której zamieszkuje lub pracuje co najmniej 10 członków PTIB. Oddział PTIB może posiadać osobowość prawną.
 3. Teren działalności Oddziału i miejsca siedziby jego władz ustala Zarząd Główny zgodnie z administracyjnym podziałem kraju.
 4. Zarząd Oddziału PTIB ma prawo używać pieczęci podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej oraz nazwę Oddziału i adresem. Jeżeli oddział ma osobowość prawną, to ma prawo używać okrągłej pieczęci z napisem: Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej oraz nazwę Oddziału
 5. Władzami Oddziału są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału
  2. Zarząd Oddziału
  3. Komisja Rewizyjna - w przypadku posiadania przez Oddział osobowości prawnej
 6. Kadencja, tryb podejmowania uchwał i uzupełnienie składu władz Oddziału są regulowane w sposób analogiczny jak w § 19.

§ 34

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należą:
  1. uchwalanie głównych kierunków działania Oddziału,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału,
  3. udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi Oddziału,
  4. wybór, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego oraz członków Zarządu Oddziału,
  5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Oddziału,
  6. powoływanie specjalnych komisji,
  7. Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane w sposób analogiczny jak w § 20 i § 25.
 2. W przypadku posiadania osobowości prawnej przez oddział dodatkowo:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności finansowej Oddziału,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. udzielanie lub odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału
 3. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1. reprezentowanie Oddziału w stosunkach z Zarządem Głównym i działanie w imieniu Oddziału,
  2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu,
  3. uchwalanie okresowych planów działalności Oddziału,
  4. powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji problemowych,
  5. zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału,
  6. sposób zwoływania posiedzeń Zarządu Oddziału oraz ich częstotliwość i tryb podejmowania uchwał jest regulowany analogicznie jak w § 26.

Rozdział VI

Majątek i fundusze:

§ 35

Do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik i Wiceskarbnik PTIB.

Majątek PTIB stanowią: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności gospodarczej oraz dochody z majątku Towarzystwa, nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36

Na fundusze składają się:

 1. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu PTIB,
 2. dotacje, subwencje i darowizny,
 3. dochody z działalności statutowej,
 4. dochody z działalności gospodarczej.

§ 37

Uchwałę w sprawie zmian statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W przypadku gdy na walnym zebraniu nie ma wystarczającej liczby członków, to na wniosek zarządu może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie o którego terminie i programie wszyscy członkowie muszą być powiadomieni listami poleconymi z wyprzedzeniem co najmniej trzech tygodni. Na tak zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu można podjąć uchwałę w sprawie zmiany statutu większością 2/3 głosów osób obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 38

Uchwałę o rozwiązaniu PTIB podejmuje zwyczajne Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa zawiera się dyspozycje dotyczące majątku i funduszy Towarzystwa.