Konkurs PTIB na najlepszą pracę magisterską

W dniu 06.04.2007r. Zarząd Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej podjął uchwałę o rozpisaniu konkursu na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny/dziedziny inżynierii biomedycznej, obronioną w danym roku kalendarzowym. Konkurs jest otwarty dla wszystkich prac z dyscypliny/dziedziny inżynierii biomedycznej i biocybernetyki.

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2022 r.

Laureatami XVI Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Szymon Kruszewski - Automatyczne rozpoznawanie czynności osoby starszej w systemie monitoringu opartym na impulsowych czujnikach radarowych (Automatic recognition of activities of elderly persons in monitoring system based on impulse-radar sensors)

II nagroda

 • mgr inż. Karina Rusin-Żurek - Kompozyty na osnowie polilaktydu wzmacniane włóknem bazaltowym z dodatkiem antybakteryjnych nanocząstek na elementy małych ortez dla weterynarii (Composites based on polylactide reinforced with basalt fiber with the addition of antibacterial nanoparticles for elements of small orthoses for veterinary medicine)

III nagroda

 • mgr inż. Jakub Adamczyk - Application of Graph Neural Networks and graph descriptors for graph classification (Zastosowanie grafowych sieci neuronowych oraz deskryptorów grafowych w klasyfikacji grafów)

Wyróżnienia

 • mgr inż. Karolina Brzezińska - Badanie własności mechanicznych implantów polimerowych stosowanych w weterynarii wytworzonych technologiami przyrostowymi
 • mgr inż. Martyna Mazur - Analiza metod segmentacji objętościowej do przetwarzania obrazów tomograficznych komórek biologicznych (Analysis of volumetric segmentation methods for processing tomographic images of biological cells)
 • mgr inż. Karolina Zofia Dąbrowska - Projekt fantomu ruchu oddechowego przeznaczonego do weryfikacji poprawności dostarczanej dawki promieniowania w systemie CyberKnife

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Informacje o przebiegu konkursu
Klauzula informacyjna Rodo
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2021 r.

Laureatami XV Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Monika Klaudia Siller - Strategie zwiększające porowatość elektroprzędzonych podłoży przeznaczonych dla regeneracji skóry (Strategies to increase the porosity of electro-spinning substrates dedicated to skin regeneration)

II nagroda

 • mgr inż. Angelika Patrycja Kopcińska - Samodezynfekujące się krzesło zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów, w szczególności wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę Covid19. (Self-disinfecting chair that prevents the spread of viruses, in particular SARS-CoV-2 virus that causes Covid19 disease)

III nagroda

 • mgr inż. Karolina Knap - Polimerowe mikronośniki leków do leczenia infekcji układu oddechowego (Polymeric drug microcarriers for treatment of respiratory infections)

Wyróżnienia

 • mgr inż. Aleksandra Jędrzejewska - Synteza i charakterystyka dwuściennych nanorurek ditlenku tytanu w aspekcie wykorzystania jako powłoka implantu dentystycznego (Synthesis and characterization of double-walled titanium dioxide nanotubes for their application as dental implant coatings)
 • mgr inż. Sandra Słupińska - Automatyzacja projektowania niskokosztowych protez kosmetycznych kończyny górnej (Automation of design of low-cost upper limb cosmetic prostheses)
 • mgr inż. Maciej Kuźnik - Projekt fantomu ruchu oddechowego przeznaczonego do weryfikacji poprawności dostarczanej dawki promieniowania w systemie CyberKnife

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Informacje o przebiegu konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2020 r.

Laureatami XIV Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Anna Maria Pawłowska - Badanie możliwości predykcji skuteczności chemioterapii neoadjuwantowej nowotworów złośliwych piersi na podstawie parametrów oceny jakości obrazów ultrasonograficznych

II nagroda

 • mgr inż. Mirosław Bogusz - Obrazowanie dynamiki neurometabolitów w funkcjonalnej spektroskopii rezonansu magnetycznego (Imaging of neurometabolites dynamics using functional magnetic resonance spectroscopy)

III nagroda

 • mgr inż. Szymon Salagierski - Biozgodne i bioaktywne szkła z układu SiO2- CaO-P2O5 domieszkowane jonami Zn2+ / Sr2+ / Ce4+ (Biocompatible and bioactive glasses from the SiO2-CaO-P2O5 system doped with Zn2+ / Sr2+ / Ce4+ ions)

Wyróżnienia

 • mgr inż. Karolina Wilk - Wpływ ultradźwięków na degradację powłok polimerowych na podłożu metalowym
 • mgr inż. Katarzyna Dolata - Wspomagana komputerowo diagnostyka zagrożenia stopą cukrzycową u chorych na cukrzycę typu II (Computer aided diagnostics for the prediction of diabetes foot of patients suffered from diabetes type II)
 • mgr inż. Agata Mrozek - Sterowanie protezą kończyny górnej z zastosowaniem kamery i sztucznych sieci neuronowych (Controlling of upper limb prosthesis using camera and artificial neural networks)

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Informacje o przebiegu konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2019 r.

Laureatami XIII Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Aleksandra Maria Osowska - Kurczab - Różnicowanie typów nowotworów nerek na podstawie analizy obrazów tomograficznych

II nagroda

 • mgr inż. Wiktoria Wojnarowska - Analiza możliwości zastosowania PEEK w modelowaniu endoprotezy stawu kolanowego

III nagroda

 • mgr inż. Paweł Czekała - Budowa urządzenia komunikacji głosowej w warunkach produkcyjnych dla osób głuchoniemych

Wyróżnienia

 • mgr inż. Paweł Imiłkowski - Koncepcja protezy dłoni sterowanej sygnałami EMG (A concept of hand prosthesis controlled by EMG signal)
 • mgr inż. Krzysztof Andrzej Gromada - Konstrukcja i badanie modelu pompy pulsacyjno-tłokowej z zawieszeniem magneto-hydraulicznym w zastosowaniu sztucznego serca
 • mgr inż. Agnieszka Dubiel - Próba opracowania technologii wytwarzania personalizowanych polilaktydowych płytek do zespoleń kości wzmacnianych włóknem szklanym

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Informacje o przebiegu konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2018 r.

Laureatami XII Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dyscypliny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Ewa Dzierzkowska - Włókniste membrany polimerowe jako nośniki leków (Fibrous polymer membrane as drug delivery system)

II nagroda

 • mgr inż. Adriana Złahoda - Huzior - Analiza morfologiczna i morfometryczna mózgu na podstawie obrazów T1-zależnych uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego

III nagroda

 • mgr inż. Magdalena Kocot - Composite biomaterials for tissue regeneration (Biomateriały kompozytowe do regeneracji tkanek)

Wyróżnienia

 • mgr inż. Katarzyna Charuza - Modifications of WPI-based hydrogels for bone tissue regeneration
 • mgr inż. Karolina Paszkowska - Otrzymywanie i badanie bioaktywnych pokryć peptydowych (Production and investigation of bioactive peptide coatings)
 • mgr inż. Martyna Banach - Wytwarzanie mikrocząstek polimerowych techniką membranową do zastosowań medycznych

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Informacje o przebiegu konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2017 r.

Laureatami XI Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Magdalena Żukowska - Szybkie wytwarzanie i wirtualne prototypowanie pomocy przedoperacyjnych

II nagroda

 • mgr inż. Zuzanna Krysiak - Comparison of chondrocytes culture in three-dimensional scaffolds

III nagroda

 • mgr inż. Michał Pielka - Metody odwzorowania ruchu dla radiowego interfejsu środowiska wirtualnego

Wyróżnienia

 • mgr inż. Marcin Kotlarz - Różnicowanie osteogenne mezenchymalnych komórek macierzystych na rusztowaniach dla inżynierii tkanki kostnej Osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells on scaffolds for bone tissue engineering
 • mgr inż. Damian Mirecki - Przetwarzanie sygnałów biomedycznych za pomocą metod uczenia maszynowego pod kątem diagnostyki oka
 • mgr inż. Klaudia Wiśniewska - Projekt stabilizatora śródszpikowego do wspomagania osteosyntezy kości udowej

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Informacje o przebiegu konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2016 r.

Laureatami X Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Agnieszka Caputa - Numeryczne modelowanie wpływu niejednorodności tkanki na rozkład temperatury w gruczole piersi

II nagroda

 • mgr inż. Katarzyna Pukas - Wpływ sposobu syntezy na właściwości membran polimerowo-ceramicznych

III nagroda

 • mgr inż. Wiktoria Sapota - Zastosowanie programu Matlab w analizie powierzchni zespoleń kostnych wykorzystanych w chirurgii twarzowo - szczękowej

Wyróżnienia

 • mgr inż. Małgorzata Gajda - Optymalizacja parametrów rekonstrukcji testu całościowego działania systemu SPECT/CT
 • mgr inż. Marta Kononiuk - Wizualizacja operacji wymiany zastawki serca w środowisku wirtualnym
 • mgr inż. Katarzyna Turostowska - Metodyka przygotowania danych do szybkiego wytwarzania pomocy śródoperacyjnych

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2015 r.

Laureatami IX Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Agnieszka Uryga - Pomiar i analiza wpływu częstotliwości oddychania na dynamiczne zależności między ciśnieniem tętniczym krwi a prędkością przepływu krwi mózgowej

II nagroda

 • mgr inż. Alicja Kwaśniewska - Support of remote medical diagnostics using HTML5/WebRTC (Wspomaganie zdalnej diagnostyki medycznej z wykorzystaniem technologii HTML5/WebRTC)

II nagroda

 • mgr inż. Michał Ziąbka - System zdalnego nadzoru podstawowych sygnałów fizjologicznych pacjenta w warunkach domowych

Wyróżnienia

 • mgr inż. Karolina Bejm - Wpływ testów hemodynamicznych i wieku na wybrane parametry oceny stanu krążenia mózgowego krwi
 • mgr inż. Paweł Kłeczek - Automatyczna klasyfikacja czerniaka na podstawie analizy zdjęć dermoskopowych
 • mgr inż. Paweł Miry - Anizotropowy model przebudowy tkanki kostnej pod wpływem działających obciążeń

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2014 r.

Laureatami VIII Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Tomasz Mańkowski, mgr inż. Grzegorz Sztylka, mgr inż. Jakub Tomczyński - Konstrukcja protezy dłoni sterowanej za pomocą sygnału EMG

II nagroda

 • mgr inż. Katarzyna Reczyńska - Manufacturing and analysis of porous titanium dioxide scaffolds for bone tissue engineering (Opracowanie sposobu otrzymywania i analiza właściwości porowatych rusztowań z dwutlenku tytanu przeznaczonych dla inżynierii tkanki kostnej)

II nagroda

 • mgr inż. Barbara Zagrajczuk - Bioaktywne kompozyty polimerowo – ceramiczne (Bioactive polymer – ceramic composites)

Wyróżnienia

 • mgr inż. Mateusz Mrowczyk - Otrzymywanie granulatów hydroksyapatytowo – chitozanowych do zastosowań w substytucji kości
 • mgr inż. Łukasz Richter - Opracowanie czujnika do szybkiej detekcji bakterii z wykorzystaniem bakteriofagów
 • mgr inż. Maciej Wykupil - Analiza wytrzymałościowa wybranych części układu kostnego sportowca

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Informacje o przebiegu konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2013 r.

Laureatami VII Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Michał Dziadek - Polimerowe rusztowania tkankowe modyfikowane cząstkami ceramicznymi

II nagroda

 • mgr inż. Bartłomiej Mitka - Komputerowa symulacja odbudowy tkanki kostnej metodą elementów skończonych

III nagroda

 • mgr inż. Piotr Szyperski - Enhancing the optical capabilities of the lateral shearing interferometry

Wyróżnienia

 • mgr inż. Daria Joanna Panek - Obrazowanie markerów w detekcji wczesnego udaru mózgu oparte na kwantyfikacji korowego płynu mózgowo-rdzeniowego w bezkontrastowej tomografii komputerowej
 • mgr inż. Marcin Pieniak - Badanie symulacyjne zmian kształtu fali tętna wzdłuż tętnic centralnych
 • mgr inż. Monika Ratajczak - Badania właściwości mechanicznych rdzenia kręgowego w stanie jednoosiowego rozciągania

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Informacje o przebiegu konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2012 r.

Laureatami VI Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Łucja Rumian - Rusztowania dla inżynierii tkanki kostnej i chrzęstnej: badania in vitro i in vivo

Wyróżnienia

 • mgr inż. Jaworek Michał - Modelowania układu krążenia człowieka
 • mgr inż. Jakub Kamiński - Modelowanie struktury i własności mechanicznych kości gąbczastej
 • mgr inż. Monika Kurczyńska (Rybicka) - Badanie zależności pomiędzy charakterystyką przepływu a jakością struktury kanału jonowego odtworzoną z mapy kontaktów
 • mgr inż. Olgierd Leonowicz - Numeryczna symulacja przepływu krwi w realistycznych modelach naczyń wieńcowych serca

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2011 r.

Laureatami V Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Małgorzata Włodarczyk-Biegun - Nowej generacji biomateriały hydrożelowe do leczenia ubytków tkanki kostnej

II nagroda

 • mgr inż. Tomasz Karaś i mgr inż. Robert Kos - Czujnik optyczny jako podstawa systemu sterowania urządzeniami domowymi przez osoby niepełnosprawne

Wyróżnienia

 • mgr inż. Joanna Basałyga - Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego na skutek działania cyjanin w terapii fotodynamicznej wspomaganej elektroporacją
 • mgr inż. Tomasz Micun - Multimedialne okulary
 • mgr inż. Wojciech Tekieli i mgr inż. Przemysław Kowalski - System ekspertowy określający rodzaj uszkodzeń stawu kolanowego na podstawie obrazów z tomografu komputerowego

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2010 r.

Laureatami IV Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Hanna Kamińska - Algorytmy scoringu w identyfikacji białek metodą pmf (peptide mass fingerprinting)

II nagroda

 • mgr inż. Christian Klonecki-Olech - Robot dżdżownica jako narzędzie endoskopowe - konstrukcja i system sterowania

Wyróżnienia

 • mgr inż. Aleksandra Melińska - Analiza parametrów biomechanicznych w warunkach zeskoku u osób zdrowych oraz u pacjentów z dysfunkcjami kończyn dolnych

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2009 r.

Laureatami III Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Bogumił Konopka - De novo modelling of the 3D structure of a channel protein
 • mgr inż. Przemysław Nowacki - Podstawy działania elektrostymulacji w uzależnieniach, projekt i konstrukcja przenośnego stymulatora elektrycznego do terapii długoterminowej

Wyróżnienia

 • mgr inż. Adam Bońkowski - System rozpoznawania stanu emocjonalnego człowieka jako usługa dla aplikacji świadomych kontekstu
 • mgr inż. Klaudia Czopek - Metody akustyczne w analizie mowy przełykowej
 • mgr inż. Małgorzata Żak - Badanie właściwości mechanicznych i strukturalnych skóry

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2008 r.

Laureatami II Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Magdalena Bartkowiak - Opracowanie na podstawie badań eksperymentalnych modelu numerycznego interakcji tkanka naczyniowa – stent biodegradowalny

Wyróżnienia

 • mgr inż. Agnieszka Łękawa - Application of spin valve giant magnetoresistance sensors in bioelectromagnetism
 • mgr inż. Paweł Lutwin - Monitorowanie pracy serca pacjenta w czasie rzeczywistym przy użyciu sieci telefonii komórkowej

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu

Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską w 2007 r.

Laureatami I Edycji Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej zostali:

I nagroda

 • mgr inż. Stanisław Wojtkiewicz - Opracowanie laserowo-dopplerowskiego systemu do badań mikrokrążenia krwi

II nagroda

 • mgr inż. Artur Handke - Biomechatroniczna proteza ręki z układem sterowania na procesorze DSP

Wyróżnienia

 • mgr inż. Anna Kikta - Pozyskiwanie sygnału oddechu z elektrokardiogramu
 • mgr inż. Kowacki Łukasz - Implementacja kompresji falkowej elektrokardiogramu w procesorze sygnałowym
 • mgr inż. Marcin Wagner - Rękawica pacjenta do badań funkcjonalnych mózgu w technice obrazowej rezonansu magnetycznego
 • mgr inż. Agata Woźniak - Analysis of electroencephalographic records and automatic detection of epilepsy symptoms. Neural correlates of seizures induced by 1Hz neurostimulation in epileptic patients

Pliki do pobrania:
Wyniki konkursu
Regulamin konkursu