Biuletyn Informacyjny Nr 4/2002

Komitet Redakcyjny w składzie: Andrzej Chwojnowski, Ludomira Granicka, Piotr Ładyżyński, Ewa Łukowska i Aleksander Sobieszek

XIII KONFERENCJA
BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Komunikat wstępny
Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
Katedra Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej
jako organizator

zapraszają Państwa do wzięcia udziału w

XIII Konferencji Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej,
która odbędzie się w dniach:

10 IX 2003 szkoła i seminaria specjalistyczne
11-13 IX 2003 konferencja
12 IX planowane jest spotkanie brokerskie/dzień informacyjny
e-Health w VI Programie Ramowym Badań i Rozwoju Unii Europejskiej
13 IX warsztaty poświęcone podsumowaniu badań w wybranych dziedzinach

Adres organizatora:

Katedra Inżynierii Biomedycznej
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki
Politechnika Gdańska
80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12

Strona domowa konferencji pod adresem: http://www.kbib.pg.gda.pl
Prosimy o rejestrowanie się tylko elektronicznie.

Obrady konferencji będą się odbywały w języku polskim, a w niektórych sesjach w języku angielskim (bez tłumaczenia). Planowane jest wydanie materiałów konferencyjnych w języku polskim (do 6 stron tekstu - patrz wytyczne na stronie domowej http://www.kbib.pg.gda.pl - 1 pkt. w klasyfikacji KBN) oraz po angielsku artykułów zaakceptowanych przez recenzentów do publikacji w Biocybernetics and Biomedical Engineering lub TASK Quarterly, przygotowanych zgodnie z wytycznymi dostępnymi odpowiednio pod adresami: http://www.ibib.waw.pl/bbe4.html i http://www.task.gda.pl/quart/; oraz z zakresu aplikacji optycznych w Proceedings SPIE, wg wytycznych tego wydawnictwa (publikacje te w języku angielskim mają po 6 pkt. w klasyfikacji KBN T11). Warunkiem wydrukowania przesłanych prac jest wniesienie przez autora prezentującego pracę pełnej opłaty konferencyjnej do 30.VI.2003 r.

Terminy:

 1. Wstępne zgłoszenie udziału i wystąpienia czynnego w konferencji (streszczenie do 1 strony z rejestracją elektroniczną) do 1.III.2003r.. Potwierdzenie zgłoszenia automatyczne.
 2. Przesłanie pełnych tekstów prac po polsku - 30.IV.2003r..
 3. Kwalifikacja prac (w tym do druku w języku angielskim) - 15.V.2003r..
 4. Wczesna opłata konferencyjna - 31.V.2003r..
 5. (jest to termin obowiązkowej opłaty pierwszego autora tekstu warunkująca druk pracy. Po tym terminie koszty opłaty rosną o 50 zł.!)
 6. Termin złożenia tekstów w języku angielskim - 30.VI.2003r..

Przewidywane sesje naukowe i warsztaty:

 1. Biopomiary
 2. Sztuczne narządy
 3. Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna
 4. Obrazowanie biomedyczne
 5. Fizyka medyczna
 6. Systemy informatyczne i telematyczne
 7. Sieci neuronowe i metody matematyczne
 8. Biosystemy i ich modelowanie
 9. Biomateriały i produkty farmaceutyczne.

Szkoła - 10.IX - Metody woltamperometryczne i elektroimpedancyjne w zastosowaniach biomedycznych

Imprezy towarzyszące (wieczorne):

 • 10.IX - koktajl podsumowujący szkołę i otwierający konferencję,
 • 11.IX - spotkanie integracyjne,
 • 12.IX - impreza plenerowa i ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze prace młodego naukowca.

Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w Gdańsku w okresie przed jak i po konferencji! Warunkiem rezerwacji jest wniesienie opłaty przynajmniej za jeden nocleg do 31.V.2003 r.

Szczegółowe programy konferencji, sesji naukowych, seminariów i szkoły będą aktualizowane w miarę postępów prac organizacyjnych i prezentowane na stronie domowej: http://www.kbib.pg.gda.pl i http://www.ibib.waw.pl.

Konferencja jest 13-tą Ogólnopolską Konferencją dotyczącą Inżynierii Biomedycznej. Podstawowym celem Konferencji jest przegląd rozwoju i osiągnięć Inżynierii Biomedycznej w ciągu ostatnich dwóch lat, pełna wymiana informacji pomiędzy zespołami badawczymi, integracja młodych badaczy ze środowiskiem, a przede wszystkim propagowanie osiągnięć w środowisku medycznym. Ponieważ istotna część wszystkich badań finansowana jest przez KBN, będzie to również przegląd tematów badawczych ocenianych przez niezależnych recenzentów. Wiąże się to również z przeglądem i ustaleniem najnowszej strategii rozwoju Inżynierii Biomedycznej. Jest to szczególnie istotne, w tak szybko zmieniających się obecnie warunkach prowadzenia i finansowania prac badawczych w Polsce. Pojawia się bowiem coraz więcej problemów dotyczących zarówno przepływu informacji jak i praktycznej aplikacji osiągnięć. W tym celu przewidywany jest specjalny panel dyskusyjny dotyczący wdrażania osiągnięć Inżynierii Biomedycznej w klinikach szpitalach i w przemyśle, a także uczestnictwa polskich zespołów badawczych w programach Unii Europejskiej, w szczególności w 6-tym Programie Ramowym Badań i Rozwoju.

W ramach konferencji przewidziane są obrady w dziewięciu sekcjach, a mianowicie: Biopomiary, Sztuczne narządy, Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna, Obrazowanie biomedyczne, Fizyka biomedyczna, Systemy informatyczne i telematyczne, Metody matematyczne i sieci neuronowe, Biosystemy i ich modelowanie, Biomateriały. Przewiduje się 9 wykładów plenarnych, 100 referatów i ok. 50 komunikatów w formie posterów. Dobór wykładów plenarny planowany jest w taki sposób, aby każdy reprezentował jedną z dziewięciu sekcji tematycznych. W dniu 10.09.2003 odbędzie się szkoła naukowa na temat "Metody woltamperometryczne i elektroimpedancyjne w zastosowaniach biomedycznych". Wszystkie materiały zgłoszone na konferencję będą recenzowane i będzie weryfikowany sposób ich prezentacji. Planowane jest wydanie pełnych tekstów wystąpień w formie książkowej oraz CD z takim wyliczeniem, aby każdy uczestnik konferencji otrzymał pełne materiały w dniu rozpoczęcia konferencji. Czas trwania obrad przewidziany jest od 9:00 do 18:00 z przerwą obiadową.

KOMUNIKAT REDAKTORA NACZELNEGO KWARTALNIKA
"BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING"

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Uprzejmie informuję, że Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN wydaje od 1981 roku, za pośrednictwem PWN, kwartalnik pn. "Biocybernetics and Biomedical Engineering" (BBE). W kwartalniku prezentowane są najnowsze osiągnięcia zarówno autorów polskich jak i z zagranicy, dotyczące wszystkich działów nauki związanych z biocybernetyką i inżynierią biomedyczną. Odzwierciedlają one w szerokim zakresie międzynarodową współpracę w tej dziedzinie ośrodków krajowych i zagranicznych.

W bieżącym roku, Komitet Redakcyjny BBE wprowadził zmiany, dotyczące zarówno sposobu prezentacji artykułów, informacji o czasopiśmie, instrukcji dla autorów, jak też i szaty graficznej okładki, zachowując bez zmian stronę tytułową. Ustalono również cennik, stały na dany rok kalendarzowy. Istnieje możliwość prenumeraty czasopisma, a dla członków polskich towarzystw naukowych przewidziano specjalne zniżki. Utrzymana została zasada dotychczasowej międzybibliotecznej bezpłatnej wymiany czasopism. Wszelkie bieżące informacje o czasopiśmie oraz spisy treści kolejno wydawanych zeszytów i streszczenia artykułów, są zamieszczane sukcesywnie na stronach internetowych Instytutu: IBIB PAN.

Czasopismo BBE jest wydawane regularnie i bez opóźnień. Jest ono dostępne dla wszystkich autorów, z dowolnego ośrodka naukowego w Polsce i z zagranicy. Każdy artykuł jest recenzowany zarówno merytorycznie jak i językowo. Od chwili jego zaakceptowania do druku, terminy przekazania do PWN są krótkie. Sam proces druku, wraz z jedną lub dwiema korektami autorskimi, trwa ok. 4-5 miesięcy.

Mam nadzieję, że nowy sposób redagowania i wydawania czasopisma, zostanie przez nasze środowisko zaakceptowany i że przyczyni się do ściślejszej współpracy z redakcją BBE. Będę wdzięczny za przesyłanie zarówno własnych artykułów, jak i polecanie czasopisma innym autorom. Tego typu działania będą bardzo pomocne w promowaniu rozwoju biocybernetyki i inżynierii biomedycznej przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN i Radę Naukową IBIB PAN.

Ewentualne uwagi i zapytania dotyczące funkcjonowania czasopisma, można kierować do dr Jerzego Piętki, pełniącego funkcję Z-cy Redaktora Naczelnego BBE, na adres IBIB PAN lub bbe@ibib.waw.pl.

Redaktor Naczelny
Biocybernetics and Biomedical Engineering
Prof. Dr Maciej Nałęcz

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku,
Zarząd Główny składa wszystkim członkom Polskiego Towarzystwa Inżynierii
Biomedycznej życzenia zdrowia, pomyślności i wielu sukcesów !

Wykaz konferencji naukowych związanych z biocybernetyką i inżynierią biomedyczną można znaleźć na stronie PTIB.