Biuletyn Informacyjny Nr 1/2003

Komitet Redakcyjny w składzie: Andrzej Chwojnowski, Ludomira Granicka, Piotr Ładyżyński, Ewa Łukowska i Aleksander Sobieszek

Sprawy organizacyjne

W dniu 24 marca 2003 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie. Głównym punktem programu było sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu w 2002 r.

W związku z dokonanym wyborem Zarządu Głównego nowej kadencji zaistniała konieczność przerejestrowania PTIB w Krajowym Rejestrze Sądowym. Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy pod numerem KRS 0000144565.

W związku z wysokimi kosztami obsługi rachunku bankowego w Banku Śląskim w którym pierwotnie zostało założone konto Towarzystwa dokonano zmiany lokalizacji konta.

Nowy rachunek został otwarty w:
Banku PKO BP S.A. IX O/W-wa, ul. Nowogrodzka 5.
Nr konta: 80 10201097 122913613
.

Priorytetowym zagadnieniem w okresie sprawozdawczym było podjęcie działań w sprawie organizacji XIII Krajowej Konferencji "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna". Jak wiadomo, konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniach 11-13 września b.r. Stan zaawansowania przygotowań od strony organizacyjnej określono jako dobry. Komitet Organizacyjny oczekuje natomiast na zgłoszenie dostatecznej liczby referatów plenarnych. Przewiduje się możliwość wygłoszenia referatów w języku angielskim przez osoby z zagranicy.

Dokonano bilansu wpływów finansowych i wydatków poniesionych przez Towarzystwo w 2002 r . Podjęto decyzję, że uzyskany niewielki zysk zostanie przeznaczony w całości na dofinansowanie działalności statutowej Towarzystwa. Działalność Zarządu została pozytywnie oceniona przez Komisję Rewizyjną, która jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie.

Podczas zebrania Zarząd zapoznał się z nowymi wnioskami nadesłanymi przez osoby 4 ubiegające się o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa:

  • Dr inż. Piotr Ąugustyniak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  • Dr n.med. Katarzyna Kuśnierz z Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
  • Dr n.med. Ewa Staszecka z Zakładu Elektroniki Biomedycznej, Instytutu Elektroniki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • Prof.dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska z Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W wyniku głosowania, wszystkie osoby zostały jednogłośnie przyjęte. Towarzystwo zrzesza obecnie 262 członków.

Doc. dr hab. A.Sobieszek
Sekretarz Zarządu Głównego

Informacje zjadowe

Czasami nawet niewielkie z pozoru odkrycie może się w przyszłości okazać kamieniem milowym nauki lub techniki. Taka refleksja narzucała się sama przy okazji Uroczystej Sesji Naukowej poświeconej setnej rocznicy odkrycia chromatografii przez Michaiła Cwieta, narodowości rosyjskiej, pracownika naukowego na Uniwersytecie Warszawskim. Odkrycie to dokonane zostało w prowincjonalnym Uniwersytecie, prowincjonalnego miasta imperium Romanowów, jakim była w owych czasach Warszawa. Nikt nie mógł wtedy przypuszczać, że to odkrycie stanie się podstawą rozwoju kilku najważniejszych technik analitycznych i technik preparatywnych. Początki były bardzo skromne. Michaił Cwiet naniósł na złoże ze sproszkowanego kalcytu próbkę soku roślinnego, a następnie zaczął je przepłukiwać wodą. W rezultacie otrzymał rozdział soku na kilka frakcji o różnym zabarwieniu. Obserwacja ta stała się podstawą zarówno nowej techniki analitycznej jak i nazwy chromatografia (w wolnym tłumaczeniu - pisanie kolorami). Od tego czasu minął właśnie wiek i dzisiaj trudno byłoby znaleźć dziedzinę nauk przyrodniczych czy technicznych gdzie analiza chromatograficzna nie odgrywałaby istotnej roli. Chromatografia rozwinęła się tak bardzo, że w istocie mówimy o całej dziedzinie wiedzy, która doczekała się niezwykle obszernej bibliografii i specjalistycznych czasopism. Dzisiaj inżynier, biolog, lekarz, jeśli sami nie wykorzystują technik chromatograficznych, to na pewno korzystają z wyników analiz chromatograficznych, bardzo często nie zdając sobie z tego sprawy.

Rocznica ta stała się okazją do zwołania specjalnej sesji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim, zorganizowanej przez Komitet Chemii Analitycznej PAN i UW dnia 21 marca bieżącego roku. Sesję otworzył Przewodniczący Komitetu Ch. Anal., prof. A. Hulanicki. Następnie zgromadzonych przywitał JM Rekror UW prof. P. Węgliński. Słowo wstępne wygłosił Dziekan W. Biologii UW prof. M. Kozakiewicz.

W dalszej części zebrani wysłuchali trzech wykładów:

  • "W stulecie chromatografii 1903-2003. Wpływ metody na ewolucję nauk przyrodniczych" wykład wygłosił prof. Z. Soczewiński (Akademia Medyczna w Lublinie)
  • "Quo vadis Chromatographia? - nowe rozwiązania i wyzwania u progu drugiego stulecia" wykład wygłosił prof. B. Bruszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • "Chromatografia jako modelowy układ fizykochemiczny do badania ilościowych zależności między strukturą a właściwościami analitów" wykład wygłosił prof. R. Kaliszan (Akademia Medyczna w Gdańsku).

Po wykładach złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową, a następnie w kuluarach Pałacu Kazimierzowskiego odbył się koktajl.

Andrzej Chwojnowski

Wykaz konferencji naukowych związanych z biocybernetyką i inżynierią biomedyczną można znaleźć na stronie PTIB.