Biuletyn Informacyjny Nr 2

W naszym biuletynie informujemy o bieżących pracach Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej (PTIB) oraz o zamierzonych działaniach w przyszłości, których celem nadrzędnym jest rozwój wiedzy z zakresu inżynierii biomedycznej i wspieranie rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Dlatego też Zarząd PTIB bardzo serdecznie zaprasza wszystkich Państwa pracujących w dziedzinie inżynierii biomedycznej i dziedzinach pokrewnych do członkostwa i aktywnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa. Ustalono, że składka członkowska wyniesie 20zł rocznie, co jest kwotą bardzo niską biorąc pod uwagę planowane korzyści wynikające z członkostwa, jak np. obniżone opłaty za udział w konferencjach i seminariach współorganizowanych przez PTIB oraz ulgowa opłata za prenumeratę kwartalnika "Medycyna, Lasery, Komputery".

Od stycznia 1999 roku działa serwer internetowy PTIB pod adresem ptib.ibib.waw.pl, który oprócz stałej informacji o organizacji, statucie i władzach PTIB, zawiera także informacje o innych stowarzyszeniach działających w obszarze inżynierii biomedycznej oraz aktualizowaną informację o planowanych konferencjach, zjazdach i seminariach, dotyczących inżynierii biomedycznej. Planuje się opracowanie specjalnych stron edukacyjnych oraz utworzenie problemowych list dyskusyjnych.

O zainteresowaniu działalnością w ramach PTIB dobitnie świadczy stały wzrost liczby członków naszego Towarzystwa. Już w styczniu 1999 na posiedzeniu Zarządu PTIB podjęto uchwałę o przyjęciu 31 nowych członków Towarzystwa, co zwiększyło liczbę członków do 103 osób. Podczas kolejnego posiedzenia Zarządu w dniu 26 marca w poczet członków przyjęto dalsze 41 osób i wreszcie na ostatnim posiedzeniu przed wakacjami w dniu 30 czerwca przyjęto w poczet członków kolejnych 58 osób. W chwili obecnej Towarzystwo liczy już 202 członków. Dalsze zgłoszenia członkowskie napływają na bieżąco i następne zebranie Zarządu dokona z pewnością aktu przyjęcia kolejnej grupy kandydatów. Liczba deklaracji członkowskich, które wpłynęły w ostatnim okresie pozwala mieć nadzieję, że do końca roku liczba członków osiągnie poziom 250 osób i tym samym staniemy się jednym z większych towarzystw w kraju. Potwierdza to fakt zainteresowania działalnością naszego Towarzystwa i zwiększa jego znaczenie w Polsce.

W ramach planowanych akcji promowania polskich osiągnięć technicznych w zakresie inżynierii biomedycznej dokonano przeglądu firm pracujących w tej dziedzinie i wystąpiono do nich z propozycją ściślejszego współdziałania. Aktualnie wpływają pierwsze deklaracje o współpracy i ustalane są formy przyszłego współdziałania.

Jednym z celów statutowych PTIB jest współpraca z zagranicznymi instytucjami i towarzystwami działającymi w obszarze inżynierii biomedycznej. Pragniemy poinformować Państwa, że podjęte zostały rozmowy z European Society for Engineering and Medicine (ESEM) o afiliacji naszego Towarzystwa przy tej organizacji europejskiej. Działania te powinny być obecnie ułatwione po wyborze prof. Romana Maniewskiego do ścisłego kierownictwa ESEM (ESEM Council) na ostatnim zebraniu ESEM w Barcelonie w czerwcu 1999. Wspomniana afiliacja przyniesie wszystkim naszym członkom wymierne korzyści w postaci ulg w opłatach konferencji współorganizowanych przez ESEM oraz ułatwionego dostępu do wydawnictw ESEM, m.in. do czasopisma Technology and Health Care.

Na zebraniach Zarządu PTIB przedyskutowano również problem wydawania biuletynu informacyjnego PITB. Pani Doc. Halina Podbielska jako redaktor naczelny zaproponowała miejsce w swoim kwartalniku (Medycyna, Lasery, Komputery) na publikacje dotyczące działalności Towarzystwa. Ostatecznie po dyskusji nad tą bardzo ważną propozycją podjęto uchwałę o ustanowieniu tego czasopisma jako oficjalnego organu PTIB. Ustalono, że w tym kwartalniku ukazywać się będzie aktualny Biuletyn Informacyjny PTIB, a członkowie Towarzystwa będą prezentować swe prace na łamach tego wydawnictwa i współpracować w jego redagowaniu. PTIB wystąpił o dotację na wydawanie tego kwartalnika, jako organu Towarzystwa.

W chwili obecnej pragniemy w szczególności poinformować Państwa o współorganizowanej przez PTIB XI Konferencji Naukowej "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", która odbędzie się w Warszawie w dniach 2-4 grudnia 1999 r. Prace organizacyjne są w pełnym toku. Przysłane referaty są przekazywane do recenzji i następnie opracowywane graficznie do wydania w materiałach zjazdu. Ponieważ nasze Towarzystwo jest współorganizatorem tej konferencji, przewidziana jest duża ulga w opłacie konferencyjnej dla członków PITB. Rozpatrywana jest propozycja rozszerzenia formuły konferencji o serie towarzyszących mikrosympozjów dotyczących wybranych zagadnień inżynierii biomedycznej. Dokładna informacja o XI Konferencji Naukowej "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna" podana jest w załączniku do kwartalnika, natomiast stale aktualizowana lista konferencji dotyczących dziedziny inżynierii biomedycznej znajduje się na stronach Towarzystwa pod adresem: ptib.ibib.waw.pl. Przegląd ten, na bieżąco aktualizowany, będzie się ukazywał we wszystkich Biuletynach Informacyjnych PTIB.