Biuletyn Informacyjny Nr 1/2002

Komitet Redakcyjny w składzie: Andrzej Chwojnowski, Ludomira Granicka, Piotr Ładyżyński, Ewa Łukowska i Aleksander Sobieszek

Zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Inżnierii Biomedycznej w końcu kadencji Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, która obejmowała lata 1999-2001, odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa. Informujemy o przebiegu zebrania.

Zebranie odbyło się w dniu 28 listopada 2001 r. w sali konferencyjnej IBIB w Warszawie, przy ul. Ks. Trojdena 4. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 17.30, przy obecności 72 członków PTIB. Otworzył je Prezes PTIB - Prof. dr Roman Maniewski. Zaproponował, aby Przewodniczącym Zebrania został Prof. dr Romuald Będziński z Politechniki Wroclawskiej. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Zatwierdzono następnie porządek dzienny zebrania i dokonano wyboru Komisji Wnioskowej i Komisji Wyborczej. Program zebrania obejmował następujące punkty:

 • Sprawozdanie z działałności Zarządu Głównego
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja dotycząca przyjęcia sprawozdania Zarządu
 • Uchwalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • Wybory Prezesa PTIB
 • Wybory Zarządu Glównego i Komisji Rewizyjnej
 • Nadanie członkostwa honorowego PTIB Prof. M. Nałęczowi
 • Dyskusja programowa i odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej
 • Wolne wnioski
 • Zamknięcie obrad

Stosownie do przyjętego programu dokonano wyboru Komisji Wnioskowej i Komisji Wyborczej. Do tych komisji wybrano następujące osoby:

Komisja WnioskowaKomisja Wyborcza
Doc. dr Stanisław TopińskiDr hab. Ewaryst Tkacz
Mgr Ewa ŁukowskaDr Marek Doros
Mgr Agnieszka SzustMgr Konrad Dudziński
Mgr Piotr Łukasiewicz

Przewodniczącymi komisji, po ich ukonstytuowaniu się zostali: doc. S. Topiński i dr hab. E. Tkacz.

Następny punkt programu dotyczył sprawozdania merytorycznego Prezesa PTIB z działalności Zarządu Głównego. Prof. R. Maniewski na wstępie swojego wystąpienia poprosił Zebranych o uczczenie chwilą ciszy zmarłych w czasie ostatniej kadencji zasłużonych Członków Założycieli PTIB - prof. H. Korniewicza, prof. A. Moreckiego i prof. H. Wierzby.

Z uwagi na fakt, że sprawozdanie zostało uprzednio wydrukowane w całości i rozpowszechnione wśród członków Towarzystwa prof. R. Maniewski omówił jedynie najistotniejsze punkty działalności PTIB. W końcowej części sprawozdania podsumowania stanu finansów Towarzystwa dokonał Skarbnik PTIB - dr inż. Adam Gacek.

W kolejnym punkcie porządku dziennego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTIB - prof. dr Władysław Torbicz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Kończąc swoje wystąpienie prof. Torbicz zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu. Po krótkiej dyskusji dotyczącej przedstawionych sprawozdań uchwalono jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Kolejnym punktem porządku dziennego zebrania były wybory prezesa PTIB na nową kadencję. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura, a mianowicie kandydatura prof. dr. hab. Romana Maniewskiego. Prof. Maniewski wyraził zgodę na kandydowanie i został następnie wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

W dalszej części zebrania przeprowadzono wybory Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. Do sześcioosobowego Zarządu zgłoszono ośmiu kandydatów, a do trzyosobowej Komisji cztery kandydatury. W wyniku tajnego głosowania do Zarządu Głównego zostały wybrane następujące osoby: prof. Walerian Staszkiewicz, dr Adam Gacek, prof. Antoni Nowakowski, prof. Halina Podbielska, doc. dr Aleksander Sobieszek i dr Piotr Ładyżyński. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: prof. Andrzej Kobus, prof. Tadeusz Pałko i prof. Władysław Torbicz.

Następnym punkt zebrania był poświęcony procedurze nadawanie Członkostwa Honorowego PTIB. Prezes poinformował zebranych o regulaminie nadawania Członkostwa Honorowego PTIB, który został zatwierdzony przez Zarząd Główny na zebraniu w dniu 6.XI.2001 r. Jednocześnie prof. Maniewski poinformował, że na wspomnianym zebraniu rozpatrzono wniosek o nadanie Członkostwa Honorowego PTIB prof. dr Maciejowi Nałęczowi. Wniosek ten zgłosiło zgodnie ze statutem trzech członków zwyczajnych: prof. dr hab. Andrzej Kobus z Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie, prof. dr hab. Halina Podbielska z Politechniki Wrocławskiej i prof. dr hab. Roman Maniewski z IBIB PAN. Po odczytaniu w/w wniosku prof. Maniewski przedstawił krótko życiorys zawodowy prof. M. Nałęcza i jego osiągnięcia naukowo-organizacyjne. Podkreślił, że prof. Nałęcz, Członek Rzeczywisty PAN, był inicjatorem i członkiem założycielem PTIB. Następnie odbyło się głosowanie tajne dotyczące zatwierdzenia przez Walne Zebranie wniosku o nadanie Członkostwa Honorowego PTIB prof. dr. Maciejowi Nałęczowi. Wniosek został zatwierdzony przytłaczającą większością głosów ( przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się).

W ramach dyskusji programowej prof. R.Maniewski przedstawił dalsze zamierzenia Zarządu na tle celów PTIB zdefiniowanych w statucie. Podkreślił w szczególności:

 • Dalsze wspieranie współpracy pomiędzy nauką i przemysłem aparatury biomedycznej.
 • Współdziałanie w organizacji konferencji i seminariów naukowych oraz kursów szkoleniowych i zebrań dyskusyjnych w tematyce inżynierii biomedycznej.
 • Nawiązanie ściślejszej współpracy z innymi towarzystwami naukowymi działającymi w obszarze bioinżynierii i fizyki medycznej.
 • Dalsze wspieranie wydawania książek i czasopism, w tym kwartalnika Acta Bio-Optica et Informatica Medica, w którym zamieszczany jest Biuletyn Informacyjny PTIB.
 • Dalsze propagowanie członkostwa i zwiększenie ilości członków PTIB z ośrodków pozawarszawskich, w szczególności pobudzenie aktywności w zakresie inżynierii biomedycznej w rejonach kraju nie reprezentowanych w PTIB.
 • Wzbogacenie oferty informacyjnej biuletynu i strony internetowej PTIB.
 • Działanie dotyczące powiększenia finansowania Towarzystwa poprzez dotacje.

Ten plan dalszych działań został przez zebranych przyjęty z aprobatą. Z uwagi na późną porę zebrani wyrazili wolę aby protokół Komisji Wnioskowej został przekazany Zarządowi Głównemu PTIB do realizacji bez dodatkowej dyskusji na zebraniu. Ponieważ nie było zgłoszeń do punktu "wolne wnioski" przewodniczący zebrania zamknął obrady.

Po zakończeniu Walnego Zebrania Członków nowo wybrany Zarząd Główny PTIB ukonstytuował się w następującym składzie:

 • Prezes - Prof. dr Roman Maniewski
 • Wiceprezes - Prof. dr med. Walerian Staszkiewicz
 • Sekretarz - Doc. dr Aleksander Sobieszek
 • Skarbnik - Dr inż. Adam Gacek
 • Wiceskarbnik - Dr inż. Piotr Ładyżyński
 • Członek Zarządu - Prof. dr Antoni Nowakowski
 • Członek Zarządu - Prof. dr Halina Podbielska

Nowo wybrany Zarząd Główny PTIB liczy na dalszą aktywność i współpracę wszystkich Członków naszego Towarzystwa.

Wykaz konferencji naukowych związanych z biocybernetyką i inżynierią biomedyczną można znaleźć na stronie PTIB.